Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Ảnh » Gương mặt tiêu biểu

Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác